Para ihop enheter

Allmänt om parning av flera detektorer till huvudenheten

OBS - Alla paket kommer med förparade enheter. Köper du flera lösa detektorer i tillägg, måste dessa parast i systemet innan de kommer att fungera.

Börja med att sätta huvudenheten i parläge:

 • Fäll upp locket/framsidan av huvudenheten genom att dra ut fronten längst ner på locket. Locket är gångjärn upptill och delat i luftspalten runt kanten.
 • I mitten av kretskortet inuti enheten kommer du att se en liten tryckknapp märkt " Parning " - tryck på denna knapp och den gula LED-indikatorn börjar blinka.
 • Nu är huvudenheten i parläge.
 • Du kan ta den ur ihopparningsläget genom att trycka på knappen igen, eller låta huvudenheten gå ur ihopparningsläget av sig själv efter 3 minuter.
 • När parningsindikatorn blinkar, tryck på knappen på detektorn som ska paras.
 • Om ihopparningen utfördes korrekt skal en ljudsignal höras från huvudenheten och ihopparningsindikatorn i huvudenheten blinkar snabbare en kort stund.

Du kan para ihop upp till 64 enheter i systemet. Principen är densamma för nästan alla enheter (se nedan för avvikelser från detta).

Om du inte kan para ihop en detektor, stäng av ihopparningen i huvudenheten och försök igen. Om du inte lyckas nu, kontakta supporten på Avara - se www.avara.no för detaljer.

Parning av kodchip/nyckelbrickor

Kodchip/Nyckelbrickor paras ihop med huvudenheten som andra enheter. Du kan para ihop upp till 8 kodchips.

 1. Se punkten ovan för att hitta parningsknappen i huvudenheten
 2. Tryck på parningsknappen inuti huvudenheten och stäng fronten
 3. Håll nyckelbrickan i normalläge nära och under huvudenheten och tryck på den nedre delen av locket. Efter lyckad sammankoppling hörs ett kort pip
 4. Ta huvudenheten ur ihopkopplingsläget genom att trycka på ihopparningsknappen igen, eller låt den slockna av sig själv
 5. Se punkten ovan för parningsfel

Parning av modem och huvudenhet

Denna sammankoppling är lite annorlunda eftersom det är huvudenheten som är ihopparad med modemet. Sätt därför först modemet i parningsläge genom att trycka på ihopparningsknappen och tryck sedan på ihopparningsknappen på huvudenheten. Du får bekräftelse genom blinkande lampor och kort pip. 

Parning av fuktsensorer

Fuktsensorer är inte ihopparade med huvudenheten, utan med modemet (observera att fuktsensorer som levererades som en del av Avara Moist eller Avara Premium-paketet redan är ihopparade). Så här kopplar du ihop de extra fuktsensorerna:

 1. Tryck på parningsknappen på modemet. Parindikatorn ska då blinka.
 2. Par-knappen på fuktsensorn nås genom det lilla hålet på sensorns ovansida. Använd ett trubbigt föremål för att trycka på knappen. ANVÄND INTE ett spetsigt föremål eftersom detta kommer att förstöra parknappen
 3. Tryck på knappen på varje fuktsensor som ska paras. Lyckad ihopparning bekräftas med snabbare blinkning i parningsindikatorn på modemet och på sensorn (inte ljud).
 4. Ta modemet ur parningsläget genom att trycka på ihopparningsknappen igen, eller låt det slockna av sig själv.